Obsah

Hlavný kontrolór obce

 

Hlavný kontrolór v období 2019 – 2025

Ing. Janka Jesenská
e-mail: kontrolor@obecsklabina.sk

 

Právomoci hlavného kontrolóra obce

 

  • je volený obecným zastupiteľstvom na funkčné obdobie v trvaní 6 rokov
  • je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu
  • vykonáva kontrolnú činnosť v rozsahu ustanovení § 18 zákona č. 369/1990 Z.z.
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok a II. polrok, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený v obci spôsobom obvyklým
  • vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce (pred schválením v obecnom zastupiteľstve)
  • predkladá správy o výsledkoch kontroly obecného úradu
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti (do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka)
  • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelených obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie
  • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
  • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo

 

Predchádzajúci kontrolóri

Ing. Monika Haršányiová (hlavná kontrolórka obce do 30.06.2019)

 

Informácie o práci hlavného kontrolóra obce
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016

plan-kontrolnej-cinnosti.2016-1.pdf

záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2015

zaznam_hk-01.2015.pdf

záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2015

zaznam_hk-03.2015.pdf

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016

stanovisko_hk-rozpocet-16.pdf

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtového opatrenia č. 4/2015

stanovisko_hk-ro_4-2015.pdf

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtového opatrenia č. 3/2015

stanovisko_hk-ro_3-2015.pdf

záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2015

zaznam_hk-02.2015.pdf

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtového opatrenia č. 1/2015

stanovisko_hk-ro_1-2015.pdf

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015

plan-kontrolnej-cinnosti.2015-2.pdf

návrh záznamu o výsledku kontroly č. 1/2016

zaznam_hk-01.2016.n.pdf

stanovisko obecného úradu k výsledku kontroly č. 1/2016

zaznam_hk-01.2016.s.pdf

zápisnica o prerokovaní návrhu správy o výsledku kontroly č. 1/2016

zaznam_hk-01.2016.z.pdf

návrh opatrení na odstránenie nedostatkov z kontroly č. 1/2016

zaznam_hk-01.2016.o.pdf

záznam o výsledku kontroly č. 1/2016

zaznam_hk-01.2016.pdf

Stránka