Obsah

Obecné zastupiteľstvo

 

Ing. Marián Janík (Dobrá voľba a umiernení)

Mgr. Lenka Šuvadová (nezávislá kandidátka)

Alžbeta Šupenová (nezávislá kandidátka)

Ing. Nina Skuhrová (nezávislá kandidátka)

Bc. Michal Belička (HLAS – sociálna demokracia)

Nora Kubáňová (nezávislá kandidátka)

Martin Ursacher (HLAS – sociálna demokracia)

 

Dokumenty súvisiace s prácou OZ

rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

zásady odmeňovania poslancov OZ

 

Rozdelenie poslaneckých obvodov

grafické rozdelenie poslaneckých obvodov

 

Právomoci obecného zastupiteľstva

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
 • uznášať sa na nariadeniach
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení
 • určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra
 • zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku
 • schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.)
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce

 

Zloženie predchádzajúcich obecných zastupiteľstiev

 

poslanec 2018 2019 2020 2021 2022
Alžbeta Šupenová -----------* ************ ************ ************ ***********-
Bc. Michal Belička -----------* ************ ************ ************ ***********-
Jozef Blizniak -----------* ************ ************ ************ ***********-
Igor Skuhra -----------* ************ ************ ************ ***********-
Vladimír Poláček -----------* ************ ************ ************ ***********-
Juraj Klinčuch -----------* ************ ************ ************ ***********-
Miroslav Kamenický ------------ -------***** ************ ************ ***********-

účasť poslancov na zasadnutiach OZ vo volebnom období 2018-2022

 

poslanec 2014 2015 2016 2017 2018
Denisa Martinková -----------* ************ ************ ************ ***********-
Alžbeta Šupenová -----------* ************ ************ ************ ***********-
Vladimír Poláček -----------* ************ ************ ************ ***********-
Milan Kováč -----------* ************ ************ ************ ***********-
Ing. Igor Kovačka -----------* ************ ************ ************ ***********-
Anna Silvestrová -----------* ************ ************ ***********- ------------
Ivica Ďuríková -----------* ***--------- ------------ ------------ ------------
Ján Chmúrny ------------ ---********* ************ ************ ***********-
Miroslav Kamenický ------------ ------------ ------------ -----------* ***********-