Obsah

Obecné zastupiteľstvo

 

Obecné zastupiteľstvo vo volebnom období 2018 – 2022

Alžbeta Šupenová (SPOLU - občianska demokracia)

Bc. Michal Belička (nezávislý kandidát)

Jozef Blizniak (SPOLU - občianska demokracia)

Miroslav Kamenický (nezávislý kandidát)

Igor Skuhra (nezávislý kandidát)

Vladimír Poláček (nezávislý kandidát)

Juraj Klinčuch (SMER – sociálna demokracia)

 

Dokumenty súvisiace s prácou OZ

rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

zásady odmeňovania poslancov OZ

 

Rozdelenie poslaneckých obvodov

grafické rozdelenie poslaneckých obvodov

 

Právomoci obecného zastupiteľstva

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
 • uznášať sa na nariadeniach
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení
 • určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra
 • zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku
 • schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.)
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce

 

Obecné zastupiteľstvo vo volebnom období 2014 – 2018

Denisa Martinková, Alžbeta Šupenová, Vladimír Poláček, Milan Kováč, Ing. Igor Kovačka, Ján Chmúrny, Miroslav Kamenický

Anna Silvestrová (poslankyňa OZ do 09.11.2017), Ivica Ďuríková (poslankyňa OZ do 26.03.2015)