Obsah

Plán zasadnutí OZ

 

V zmysle plánu práce Obecného zastupiteľstva v Sklabini, v zmysle rokovacieho poriadku OZ a ustanovení Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho novelizovaných úprav sa budú zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sklabini v roku 2019 konať v nasledovných termínoch:

 

15.01.2019 | Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

12.03.2019 | Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

28.05.2019 | Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

25.06.2019 | Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

06.08.2019 | Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

13.08.2019 | Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

17.09.2019 | Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

24.09.2019 | Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

22.10.2019 | Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

19.11.2019 | Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

17.12.2019 | Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Plán práce OZ na II. polrok 2019: elektronická verzia dokumentu

 

Dňom konania zasadnutia obecného zastupiteľstva je vždy utorok, začiatok zasadnutia je vždy o 16:30 hod.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je vždy prístupné pre verejnosť! Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa koná v kultúrnej sále alebo sobášnej sieni obecného domu. Pozvánka s programom zasadnutia obecného zastupiteľstva bude poslancom rozoslaná najneskôr 3 dni pred zasadnutím. Občania obce budú o zasadnutí informovaní na webovej stránke obce, na úradných tabuliach a vyhlásením v obecnom rozhlase.

Hlavnými a pravidelnými bodmi programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sú:

 1. Otvorenie
 2. Voľba zapisovateľa zápisnice
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Kontrola plnenia úloh a uznesení
 6. Informácie o ekonomickej a finančnej situácii v obci ku dňu konania zastupiteľstva
 7. Očakávané príjmy a výdavky obce ku koncu mesiaca, v ktorom sa koná zastupiteľstvo
 8. Diskusia
 9. Interpelácie
 10. Návrh uznesení a úloh
 11. Záver

Ostatné body sú v programe podľa potreby, akútnosti a aktuálnosti a v zmysle plánu práce obecného zastupiteľstva.