Obsah

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Sklabiňa

 

Vedúca ŠJ: Jana Dovičáková

Zariadenie školského stravovania sa nachádza v samostatnom objekte na adrese Sklabiňa 138.

Telefón: +421 902 472 577

 

Dôležité informácie pre stravníkov

úhrada poplatkov za stravovanie v ŠJ

peňažný ústav: VÚB, a.s. | IBAN: SK43 0200 0000 0016 6578 0755 | BIC: SUBASKBX

odhlasovanie stravy

Zákonný zástupca je povinný nahlásiť neodobranie stravy dieťaťom najneskôr do 7:30 hod. v pondelok a do 6:30 hod. v ostatné dni v týždni (utorok až piatok), a to osobne v ŠJ alebo telefonicky na uvedenom čísle (akceptovaná je aj forma SMS, prípadne hlasový odkaz).