Obsah

Starosta obce

 

Starosta vo volebnom období 2018 – 2022

 

Anna Silvestrová (nezávislá kandidátka)
telefón: +421 434 262 186 | mobil: +421 910 591 222 | e-mail: anna.silvestrova@obecsklabina.sk

Starostka obce

Právomoci starostu

 

  • je štatutárnym orgánom obce v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce
  • je správnym orgánom v administratívnych vzťahoch
  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva
  • vykonáva obecnú správu
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu
  • zastupuje obec navonok ­ vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým osobám a fyzickým osobám
  • uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie
  • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva
  • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné
  • môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 6 638 €

 

Predchádzajúci starostovia

Anna Silvestrová (starostka obce od 10.11.2017)

Anna Silvestrová (zastupujúca starostka obce od 19.01.2017 do 09.11.2017)

Július Ondrej (starosta obce od 14.12.2014 do 18.01.2017)