Obsah

Starosta obce

 

Anna Silvestrová (nezávislá kandidátka)
telefón: +421 434 262 186 | mobil: +421 910 591 222 | e-mail: anna.silvestrova@obecsklabina.sk

starostka obce

Právomoci starostu

 

  • je štatutárnym orgánom obce v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce
  • je správnym orgánom v administratívnych vzťahoch
  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva
  • vykonáva obecnú správu
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu
  • zastupuje obec navonok ­ vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým osobám a fyzickým osobám
  • uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie
  • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva
  • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné
  • môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 6 638 €

 

Predchádzajúci starostovia

 

Anna Silvestrová (starostka od roku 2017)

Anna Silvestrová (zastupujúca starostka v roku 2017)

Július Ondrej (starosta v rokoch 2014 až 2017)

Ján Brodenec (starosta v rokoch 2002 až 2014)

Elena Perinajová (starostka v rokoch 1999 až 2002)

Ladislav Kováč (starosta v rokoch 1990 až 1999)

Ladislav Kováč (predseda MNV v rokoch 1982 až 1990)

Ján Ďurík Pauké (predseda MNV v rokoch 1971 až 1982)

Jozef Bobček Bruké (predseda MNV v rokoch 1969 až 1971)

Ján Kurhajec (predseda MNV v rokoch 1964 až 1969)

Ján Brodenec Skuhra (predseda MNV v rokoch 1954 až 1964)

Ondrej Kováč (predseda MNV v rokoch 1952 až 1954)

Ján Kohút (predseda MNV v rokoch 1951 až 1952)

Vladimír Šuvada Belička (predseda MNV v rokoch 1946 až 1951)

Ján Majerčík Srnké (predseda NV v rokoch 1945 až 1946)

Juraj Majerčík Kollár (predseda RNV v roku 1944)

Juraj Majerčík Zecké (richtár v rokoch 1927 až 1944)

Juraj Brodenec ml. (richtár v rokoch 1921 až 1927)

Andrej Ďurík (richtár v rokoch 1919 až 1921)

Pavol Ďurík (richtár v rokoch 1911 až 1919)

Ján Kučera (dolný) (richtár v rokoch 1885 až 1911)

Ján Brna (richtár v rokoch 1881 až 1885)

Ján Majerčík Vajdovský (richtár v rokoch 1876 až 1881)

Andrej Kučera Kraľovanský (richtár v rokoch 1874 až 1876)

Adam Haliena (richtár v rokoch 1863 až 1874)