Obsah

Nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch

Typ: ostatné
Upozornenie obecného úradu na nedoplatky na daniach a poplatkoch.

Obec Sklabiňa ako príslušný správca miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upozorňuje daňových dlžníkov, že k 30.11.2017 eviduje významnú sumu nedoplatkov na miestnych daniach a poplatku za odpad a v súlade s § 156, ods. 2 pristúpi k vyrúbeniu úrokov z omeškania, ktoré sú stanovené vo výške štvornásobku úrokovej miery ECB platnej v deň vzniku nedoplatku, avšak minimálne 15 % ročne z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Z uvedeného dôvodu preto odporúčame dlh uhradiť čo najskôr, aby sa predišlo zbytočnému navyšovaniu nákladov pre firmy a domácnosti.


Vytvorené: 30. 11. 2017
Posledná aktualizácia: 30. 11. 2017 21:15
Autor: Správca stránky