Obsah

Základné informácie 

Samosprávny kraj Žilinský
Okres Martin
Región Turiec
Počet obyvateľov 649
Rozloha 1107 ha
Prvá písomná zmienka 1242

 

obmedzenie dodávky elektriny

Stredoslovenská distribučná oznamuje občanom, že počas mesiaca september z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude v nasledovných termínoch obmedzená dodávka elektriny:

18.09.2018 | 25.09.2018 | 26.09.2018.

V zverejnených dokumentoch distribučnej spoločnosti sú upresnené lokality a odberné miesta, ktorých sa uvedené obmedzenie týka.

Obec Sklabiňa

Obec Sklabiňa leží vo východnej časti Turčianskej kotliny v doline Sklabinského potoka. Nadmorská výška v strede obce je 490 m n. m., v chotári od 443 do 1041 m n. m. Severozápadnú časť chotára na odlesnenej pahorkatine tvoria treťohorné flyšové pieskovce a ílovce, juhovýchodnú časť na západných svahoch Veľkej Fatry tvoria druhohorné horniny. Zalesnený je jedľobučinami a smrečinami. Prevládajú hnedé lesné pôdy a rendziny.

 

Sklabina

Správy

10.09.2018

Oznam: Zákaz spaľovania biologického odpadu

Obecný úrad upozorňuje všetkých občanov na zákaz spaľovania biologického odpadu zo záhrad a spaľovania komunálneho odpadu na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov (zelený odpad) sa zbiera oddelene od iných druhov odpadov. Tento odpad je možné kompostovať alebo v rámci pravidelného zvozu vyvážať z hnedých nádob. Nerešpektovanie tohto zákazu fyzickou osobou je priestupkom, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 1 500 €.

Detail

10.09.2018

Oznam: Štiepkovanie konárov a drevín

Urbár pozemkové spoločenstvo Sklabiňa oznamuje občanom, že v priebehu tohto týždňa (do 14.09.2018) je možné na skládku pri strelnici vyviezť konáre a dreviny zo záhrad, ktoré sú vhodné na štiepkovanie. Pred dovozom je dôležité zaistiť, aby sa v dreve nenachádzali klince, drôty, alebo iné kovové časti.

Detail

06.08.2018

Poďakovanie: darované vybavenie cintorína

Starostka obce vyslovuje úprimné poďakovanie anonymnému darcovi a Tiborovi Gulassovi, ktorí pre potreby polievania na miestnom cintoríne darovali plastové krhly. Obecný úrad zakúpil ďalšiu a pevne veríme, že sa týmto krokom hlavne v letnom období občanom uľahčí starostlivosť o hroby svojich najbližších.

Detail

10.05.2018

Výzva pre majiteľov pozemkov

Obecný úrad vyzýva majiteľov zaburinených pozemkov k zvýšenej starostlivosti o svoje nehnuteľnosti, nakoľko sa jedná o zákonnú povinnosť a v prípade porušenia ustanovení zákona hrozia sankcie. Vzhľadom na veľký počet pozemkov, na ktorých burina dorastá do značných výšok, semenia sa na nej rastliny, ktorých výtrusy a semená sa šíria do okolia a znehodnocujú priľahlé pozemky, vyzývame týmto k urýchlenému odstráneniu nežiaduceho stavu. Veľkou hrozbou zaburinenia je aj šírenie alergénov, ktoré môžu najmä deťom a starším občanom spôsobovať veľké zdravotné riziká.

Detail

04.04.2018

Výzva na dodržiavanie verejného poriadku

Vzhľadom na množiace sa sťažnosti upozorňujeme majiteľov psov, aby na svoje psy dohliadali a zabraňovali znečisťovaniu verejných priestranstiev a súkromných pozemkov svojich susedov psími exkrementmi. V zmysle platného VZN o chove psov č. 1/2014 je každý majiteľ psa povinný bezodkladne odstrániť znečistenie verejného priestranstva, inak sa dopustí priestupku voči verejnému poriadku a zo strany obce mu môže byť uložená pokuta až do výšky 16,50 €.

Detail

Kalendár akcií