Obsah

Hlavný kontrolór obce

 

Hlavný kontrolór v období 2015–2021

Ing. Monika Haršányiová

Právomoci hlavného kontrolóra obce
 • je volený obecným zastupiteľstvom na funkčné obdobie v trvaní 6 rokov
 • je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu
 • vykonáva kontrolnú činnosť v rozsahu ustanovení § 18 zákona č. 369/2004 Z.z.
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok a II. polrok, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený v obci spôsobom obvyklým
 • vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce (pred schválením v obecnom zastupiteľstve)
 • predkladá správy o výsledkoch kontroly obecného úradu
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti (do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka)
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelených obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo

 

Informácie o práci hlavného kontrolóra obce
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018

plan-kontrolnej-cinnosti.2018-1.pdf

správa o kontrolnej činnosti za rok 2017

sprava_hk.2017.pdf

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu za rok 2018

stanovisko_hk-rozpocet-18.pdf

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017

plan-kontrolnej-cinnosti.2017-2.pdf

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017

plan-kontrolnej-cinnosti.2017-1.pdf

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016

plan-kontrolnej-cinnosti.2016-2.pdf

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016

plan-kontrolnej-cinnosti.2016-1.pdf

záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2015

zaznam_hk-01.2015.pdf

záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2015

zaznam_hk-03.2015.pdf

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016

stanovisko_hk-rozpocet-16.pdf

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtového opatrenia č. 4/2015

stanovisko_hk-ro_4-2015.pdf

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtového opatrenia č. 3/2015

stanovisko_hk-ro_3-2015.pdf

záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2015

zaznam_hk-02.2015.pdf

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtového opatrenia č. 1/2015

stanovisko_hk-ro_1-2015.pdf

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015

plan-kontrolnej-cinnosti.2015-2.pdf

návrh záznamu o výsledku kontroly č. 1/2016

zaznam_hk-01.2016.n.pdf

stanovisko obecného úradu k výsledku kontroly č. 1/2016

zaznam_hk-01.2016.s.pdf

zápisnica o prerokovaní návrhu správy o výsledku kontroly č. 1/2016

zaznam_hk-01.2016.z.pdf

návrh opatrení na odstránenie nedostatkov z kontroly č. 1/2016

zaznam_hk-01.2016.o.pdf

záznam o výsledku kontroly č. 1/2016

zaznam_hk-01.2016.pdf

Stránka

 • 1