Obsah

Späť

Zmluva o poistení majetku a zodpovednosti

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o poistení majetku a zodpovednosti za škodu uzatvorenú s Generali Poisťovňou, a.s., Bratislava.

dokument na stiahnutie

všeobecné poistné podmienky neživotného poistenia

informačný dokument o poistnom produkte

záznam o finančnom sprostredkovaní

informácie o spracúvaní osobných údajov

čestné vyhlásenie

doložka K20

Vyvesené: 3. 1. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť