Obsah

Späť

Doklady pre úľavu na poplatku za odpad

Obecný úrad poskytol na zverejnenie doklady pre účely požiadania o úľavu na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z dôvodu kompostovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktoré je potrebné predložiť najneskôr do 31.01.2022. V zmysle aktuálneho VZN č. 3/2021 sa uvedené dokumenty netýkajú domácností, ktoré okrem kompostovania využívajú aj službu vývozu bioodpadu zo zberných nádob.

žiadosť o zmiernenie vyrubeného poplatku

čestné vyhlásenie daňovníka

Vyvesené: 3. 1. 2022

Dátum zvesenia: 1. 2. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť