Navigácia

Obsah

Obec Sklabiňa je podľa § 7, ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

 

Identifikácia verejného obstarávateľa:

 

Verejný obstarávateľ: Obec Sklabiňa
Sídlo: Sklabiňa 108, 038 03
Štatutárny zástupca: Anna Silvestrová, starostka obce
E-mail: starosta@obecsklabina.sk
Telefón: 043/4262186
IČO: 00316881
DIČ: 2020594961
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. – pobočka Martin
Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 1572 5362
Kontaktná osoba: Anna Silvestrová, starostka obce

 

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Sklabiňa v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

 

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Sklabiňa, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.

 

 

Pre komunikáciu v procese verejného obstarávania sú akceptované dokumenty vo formáte DOC, XLS, PDF a ZIP.