Navigácia

Obsah

Hlavný kontrolór obce

 

Hlavný kontrolór v období 2019-2025

 

Ing. Janka Jesenská
e-mail: kontrolor@obecsklabina.sk

 

Právomoci hlavného kontrolóra obce

 

  • je volený obecným zastupiteľstvom na funkčné obdobie v trvaní 6 rokov
  • je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu
  • vykonáva kontrolnú činnosť v rozsahu ustanovení § 18 zákona č. 369/1990 Z.z.
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok a II. polrok, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený v obci spôsobom obvyklým
  • vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce (pred schválením v obecnom zastupiteľstve)
  • predkladá správy o výsledkoch kontroly obecného úradu
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti (do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka)
  • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelených obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie
  • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
  • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo

 

Predchádzajúci kontrolóri

Ing. Monika Haršányiová (hlavná kontrolórka obce do 30.06.2019)

 

Informácie o práci hlavného kontrolóra obce
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022

plan-kontrolnej-cinnosti.2022-2.pdf

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2021

stanovisko_hk-zu-21.pdf

správa o kontrolnej činnosti za rok 2021

sprava-hk.2021.pdf

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022

plan-kontrolnej-cinnosti.2022-1.pdf

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022

stanovisko_hk-rozpocet-2022.pdf

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021

stanovisko_hk-rozpocet-2021.pdf

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021

plan-kontrolnej-cinnosti.2021-2.pdf

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2020

Odborné stanovisko k ZÚ za rok 2020.pdf

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021

plan-kontrolnej-cinnosti.2021-1.pdf

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020

plan-kontrolnej-cinnosti.2020-2.pdf

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020

stanovisko_hk-rozpocet-20.pdf

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2019

stanovisko_hk-zu-19.pdf

správa o výsledkoch kontroly za 2. polrok 2019

sprava_hk.2-2019.pdf

správa o kontrolnej činnosti za rok 2019

sprava_hk.2019.pdf

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020

plan-kontrolnej-cinnosti.2020-1.pdf

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2018

stanovisko_hk-zu-18.pdf

správa o kontrolnej činnosti za rok 2018

sprava_hk.2018.pdf

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019

plan-kontrolnej-cinnosti.2019-1.pdf

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018

plan-kontrolnej-cinnosti.2018-2.pdf

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečnému účtu za rok 2017

stanovisko_hk-zu-17.pdf

Stránka