Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky


2018

2017

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti odpadového hospodárstva08.01.2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov30.12.2017
Zmluva o prenájme pozemkov na poľnohospodárske účely23.11.2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o predaji obecného pozemku17.10.2017
Kúpna zmluva – potraviny pre školskú jedáleň11.10.2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov06.10.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce04.10.2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení zimnej údržby22.09.2017
Zmluva o spolupráci07.09.2017
Zmluva o predaji obecného pozemku07.08.2017
Darovacia zmluva - drevená plastika na miestnom cintoríne12.07.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce – úhrada nákladov na vodné a stočné10.07.2017
Zmluva o predaji obecného pozemku22.06.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť DHZ22.06.2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke majetku štátu na vykonávanie činnosti matričného úradu19.06.2017
Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov – kotlíková súprava19.06.2017
Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov – Deň rodiny19.06.2017
Zmluva o vytvorení webového sídla19.06.2017
Zmluva o prevádzke webového sídla19.06.2017
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku – hroby na miestnom cintoríne11.04.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce – úhrada nákladov za elektrinu17.03.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce14.03.2017
Zmluva o dielo – projektová dokumentácia „Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ v obci Sklabiňa – zatepľovanie“14.03.2017
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb13.03.2017
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o dielo – oprava a údržba miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia01.03.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce – úhrada nákladov na elektrinu14.02.2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb*08.02.2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu08.02.2017
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – Mobilný internet01.02.2017
Zmluva o prevzatí dlhu26.01.2017

2016

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Zmluva o združenej dodávke elektriny12.12.2016
Dohoda o splátkovom kalendári – rekonštrukcia protipovodňových poldrov29.11.2016
Dohoda o splátkovom kalendári – splátkový kalendár29.11.2016
Mandátna zmluva – výber dodávateľa stavebných prác na projekt „Nájomný bytový dom 20 b. j. + technická vybavenosť“24.11.2016
Zmluva o autorských odmenách za vysielanie v miestnom rozhlase03.11.2016
Nájomná zmluva – prenájom nebytových priestorov v budove OcÚ27.10.2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému DCOM17.10.2016
Dohoda o odstúpení od kúpnej zmluvy14.09.2016
Zmluva o poskytovaní služieb – zber, preprava a zneškodnenie odpadov25.08.2016
Zmluva o splátkovom úvere – záhradný malotraktor23.08.2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na obnovu cintorína a vojnových hrobov14.08.2016
Zmluva o dielo – oprava a vyčistenie sochy partizána14.08.2016
Zmluva o dielo – renovácia vojnových hrobov14.08.2016
Zmluva o dielo – renovácia pomníka padlých14.08.2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o podpore pri organizovaní separovaného zberu a nakladaní s odpadmi v obci28.07.2016
Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu21.07.2016
Darovacia zmluva – didaktický softvér pre ZŠ19.07.2016
Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve07.06.2016
Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov – MDD24.05.2016
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy02.05.2016
Zmluva o prevádzkovaní miestneho systému separovaného zberu komunálneho odpadu02.05.2016
Zmluva o podpore pri organizovaní separovaného zberu a nakladaní s odpadmi v obci02.05.2016
Zmluva o predaji obecného pozemku02.05.2016
Zmluva o dielo - dodávka a montáž digitálnych meračov rýchlosti25.04.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť DHZ v obci25.04.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť futbalového klubu25.04.2016
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb25.04.2016
Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania – zateplenie objektu ZŠ s MŠ11.02.2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve09.02.2016
Dohoda o poskytovaní údajov pre register starobného dôchodkového poistenia z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov02.02.2016
Nájomná zmluva – prenájom nebytových priestorov v budove OcÚ27.01.2016
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb26.01.2016

2015

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Vykonávacia zmluva k rámcovej dohode o poskytovaní komunálnych služieb31.12.2015
Vykonávacia zmluva k rámcovej dohode o poskytovaní komunálnych služieb – kompletné prílohy31.12.2015
Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM12.12.2015
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb + Kúpna zmluva – telefónny prístroj07.12.2015
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb + Kúpna zmluva – telefónny prístroj07.12.2015
Zmluva o predaji obecného pozemku03.12.2015
Dohoda č. 15/23/010/96 – dohoda o pomoci v hmotnej núdzi30.11.2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 1760/2015 na ZŠ s MŠ13.11.2015
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby13.11.2015
Darovacia zmluva – záclony03.11.2015
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb23.10.2015
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku – OcÚ, ZŠ s MŠ, DS, objekt TJ23.10.2015
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb a príprave projektu – zateplenie objektu ZŠ s MŠ23.10.2015
Nájomná zmluva – prenájom nebytových priestorov v budove OcÚ23.10.2015
Darovacia zmluva – sada dlhodobého drobného majetku17.10.2015
Darovacia zmluva – dekoračné predmety17.10.2015
Darovacia zmluva – sada dekoračných predmetov a záclony17.10.2015
Zmluva o výpožičke majetku štátu na vykonávanie činnosti matričného úradu17.10.2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému DCOM07.10.2015
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu10.09.2015
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu10.09.2015
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve – bytový dom č. 13728.08.2015
Zmluva o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva na zbernom dvore Martin28.08.2015
Kúpna zmluva – objekt bývalej MŠ a priliehajúce pozemky27.08.2015
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve z 27.08.201527.08.2015
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku – multifunkčné ihrisko10.07.2015
Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM26.06.2015
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb03.06.2015
Rámcová zmluva o dielo – oprava a údržba miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia02.06.2015
Dohoda č. 02/§50j/NS/2015/ŠR/MT – dohoda o poskytnutí príspevku na podporu miestnej zamestnanosti27.04.2015
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U995/2013 – rozšírenie informačného systému URBIS13.04.2015
Dohoda č. 02/2015-MT – dohoda o výkone menších obecných služieb10.04.2015
Darovacia zmluva – stolnotenisový stôl05.04.2015
Dohoda č. 03/2015/§54 - VZ MT – dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnanosti02.04.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce02.04.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce01.04.2015
Nájomná zmluva – prenájom nebytových priestorov v budove OcÚ30.03.2015
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve – prenájom nebytových priestorov v budove OcÚ30.03.2015
Mandátna zmluva – Územný plán obce Sklabiňa23.03.2015
Zmluva o dielo – Dokončenie Územného plánu obce Sklabiňa23.03.2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov02.03.2015
Zmluva o partnerstve a spolupráci pri rozvoji obce02.03.2015
Darovacia zmluva – drevený prístrešok a plastové okná na budove ZŠ26.02.2015
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu05.02.2015
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby15.01.2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo – zabezpečenie zimnej údržby v obci14.01.2015

2014

2012